Verkeer

Door Kernoverleg

 

Kernoverleg Sibbe- IJzeren

Terugkoppeling bijeenkomst verkeersveiligheid Sibberkerkstraat, 12 juni 2019

Op 12 juni 2019 werd de bijeenkomst met als thema verkeersveiligheid Sibberkerkstraat georganiseerd. Naar aanleiding van de opmerkingen/suggesties heeft het Kernoverleg een aantal overleggen gehad met de gemeente Valkenburg.

 

Onderstaande acties worden door de gemeente uitgevoerd, op basis van de aangedragen en besproken opmerkingen met het Kernoverleg Sibbe-IJzeren. Gemeente gaat proberen om zoveel mogelijk binnen het lopende reguliere werk mee te nemen.

 

 • Plaatsen bord doodlopende weg Beckerswei (RVV1990: L08)
 • Plaatsen paaltjes Sibberkerkstraat, gemeente gaat nog ter plaatse kijken en bepaalt op die manier de beste plekken.  De voorgestelde locaties (foto’s bewoners) zijn doorgegeven aan de gemeente.
 • Verkeerskundig advies gemeente m.b.t. éénrichtingsverkeer Sibberkerkstraat-Dorpsstraat volgt z.s.m.
 • Het overstekend particulier groen, rondom de school en dergelijke wordt aangepakt. Bewoners en Innovo zullen door of namens de gemeente hierop aangesproken worden.
 • De bossage op de hoek Schoolstraat- Sibberkerkstraat is eigendom van Innovo. Met Innovo zal worden besproken hoe dit beter onderhouden en/of ingericht kan worden.
 • Verzakkingen trottoir Sibberkerkstraat worden doorgezet naar de opzichter civiel van de gemeente. Deze bepaald of en waar het trottoir herstraat moet worden.
 • Trottoirband bij zebra Sibberkerkstraat wordt verder verlaagd zodat men in een rechte lijn de weg kan oversteken.
 • Kruising Kenkersweg/Sibberkerkstraat. Als eerste stap wordt bij de markeringsronde meegenomen dat hier op alle takken zogenoemde blokmarkering wordt aangebracht. Daarna wordt aangekeken of dit voldoende effect sorteert.
 • Extra parkeerplaatsen Sibberkerkstraat wordt ter plekke naar gekeken (net als bij de paaltjes). In de Sibberkerkstraat zelf is waarschijnlijk geen plek voor extra parkeerplaatsen. Door de gemeente wordt bekeken of onder de den een extra parkeerplaats gerealiseerd kan worden.
 • Op het kruispunt Sibberkerkstraat/Burg. Wijnandsstraat wordt de blokmarkering over de volledige breedte van de weg doorgezet.
 • Er wordt geen gele streep/stopverbod aangebracht t.h.v. de friture. Binnen een 30-zone is dat niet gebruikelijk.
 • Gemeente plaatst geen spiegels op de kruispunten.
 • Reconstructie oostelijk deel zodat deze aansluit bij de rest van de Sibberkerkstraat is een logische wens, wordt echter pas meegenomen als een grootschalige reconstructie nodig is.
 • Verzoek bewoner  inritverbreding: doorgeven aan bewoner dat deze voor inritverbreding een aanvraag bij de gemeente in moet dienen.
 • Plaatsen bord doodlopende weg Mergelstoel(RVV1990: L08)
 • Het (beter) onderhouden van de zitbanken wordt door de gemeente opgepakt en doorgegeven aan de aannemer.
 • De vraag om een (extra) speeltuin voor iets oudere kinderen wordt in een nog op te richten werkgroep Speeltuin opgepakt. Er hebben zich hiervoor nog geen bewoners aangemeld bij het kernoverleg. Wel heeft een bewoner een handtekeningen-actie opgezet om het grasveld achter de school open te houden na schooltijd.                       Opgesteld op 20 oktober 2019 namens Kernoverleg Sibbe-IJzeren

Related Posts

Geef een reactie