Nieuwsbrief 1

Door Kernoverleg

Het kernoverleg Sibbe – IJzeren is recentelijk weer opgestart. Voor en met bewoners worden een aantal onderwerpen opgepakt. Het kernoverleg ondersteunt de werkgroepen die gevormd worden door betrokken bewoners en vormt een klankbord tussen gemeente en bewoners. Het kernoverleg is geen klaag box, maar biedt een laagdrempelige gelegenheid aan inwoners om op te komen voor de belangen van de kern Sibbe en IJzeren.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Evelien Heuts ( Voorzitter), Pedro Moonen ( secretaris), Reindert van Dam (penningmeester), Hay Steijns, Ruud Collin en Tim Meens ( bestuursleden). Frans Keulen is namens de gemeente Valkenburg de externe coördinator Burgerkracht.

Overige leden zijn: Arjan Sauren, Fred Bastings, Roel Schurgers, Sjef Hoenjet, Peter Weemhoff, Eugene Ruijgers.

Maandelijks vind er een kernoverleg plaats in de blokhut, waarin een aantal geselecteerde onderwerpen besproken worden. Raadpleeg onze website voor meer informatie:  https://kernoverlegsibbe-ijzeren.nl.

Met onderstaande vragen hebben wij enkele onderwerpen geselecteerd:
- Wat vindt u belangrijk voor de kernen Sibbe en IJzeren?
- Wat verwacht u van het Kernoverleg Sibbe-IJzeren?
- Wat wilt/kunt u hierin betekenen?

1. Verkeer:
Doel: Inventariseren verkeersknelpunten in Sibbe en IJzeren ter verbetering van de veiligheid ( met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers)
Er heeft reeds 1 sessie plaatsgevonden m.b.t. de Sibberkerkstraat, dit n.a.v. diverse klachten die bij de gemeente bekend waren. De gemeente is op de hoogte gebracht van de aandachtspunten en zal i.o.m. het kernoverleg bepalen welke acties en op welke termijn uitgevoerd gaan worden. Voor de overige straten in Sibbe en IJzeren zullen ook dergelijke sessies worden georganiseerd en informatie worden opgehaald, eventueel in de vorm van een enquête en/of bijeenkomst. U ontvangt hiervoor t.z.t. bericht.

2. Speeltuin:
Doel: Inventariseren van de behoefte voor een (extra) speelvoorziening of verbetering bestaande faciliteiten in Sibbe of IJzeren ter vergroting leef genot van de jeugd.
Oriënterende gesprekken hebben plaatsgevonden en een aantal voorstellen zijn in het kernoverleg besproken. Verder heeft een bewoner een handtekeningenactie opgesteld om de speelweide bij de school openbaar te maken, die aan het schoolbestuur zal worden overhandigd.

 1. Sneller internet (glasvezel) of 5G:
  Doel: Inventariseren naar behoefte glasvezelnetwerk.
  Oriënterende gesprekken met gemeente hebben plaatsgevonden.
  De komst van 5G wordt ook nader onderzocht door de werkgroep.

  4. 75 jaar bevrijding Sibbe-IJzeren
  Doel: Bij de bewoners extra onder de aandacht brengen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is in de hoop op medewerking/aanwezigheid tijdens dit evenement
  Op 13 september a.s. vind het evenement Valkenburg 2019 75jaar bevrijd plaats, ter herdenking van de bevrijding, in 4 kernen en in het centrum van Valkenburg. Een onderdeel hiervan (zie flyer Sibbe-Ijzeren 75 jaar bevrijd), wordt georganiseerd door het Kernoverleg Sibbe-IJzeren, de gemeente Valkenburg faciliteert dit evenement. U ontvangt hierover een poster en flyer.
  Raadpleeg ook onze website voor meer informatie: https://kernoverlegsibbe-ijzeren.nl.

 2. Trafohuisje Sibbe
  Enexis heeft aangegeven dit huisje te willen slopen. Indien er binnen de bewoners draagvlak is voor het behoud en beheer van dit huisje, dan kan ook hiervoor een werkgroep geformeerd worden.
  Indien u voor één van bovenstaande onderwerpen uw bijdrage wil verlenen of andere onderwerpen wil aandragen en zitting wil nemen in een werkgroep dan kunt u zich via het contact formulier van onze website hiervoor aanmelden. Uiteraard kunt u ook een van de bestuursleden/leden aanspreken.

Kernoverleg Sibbe en IJzeren
Sibberkerkstraat 75 6301 AV Sibbe-IJzeren

https://kernoverlegsibbe-ijzeren.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Geef een reactie