Verkeer

Kernoverleg Sibbe – Ijzeren

Bijeenkomst verkeersveiligheid Sibberkerkstraat, 12 juni 2019

 

Op 12 juni 2019 werd de bijeenkomst met als thema verkeersveiligheid Sibberkerkstraat bezocht door een 30-tal bewoners. Het kernoverleg was met 9 personen vertegenwoordigd en de gemeentelijk begeleider Frans Keulen was als ondersteuning ook aanwezig.

Na een korte inleiding ( aanleiding en bedoeling van de bijeenkomst) door Frans en voorstelling van de kernoverleg-leden door Evelien, worden de bewoners in groepjes verdeeld. Op 3 locaties ligt een overzichtstekening en wordt de discussie gevoerd en opmerkingen genoteerd die worden aangedragen door de aanwezige bewoners.

Onderstaand een impressie van de avond:

 

Omstreeks 20.15 uur worden gezamenlijk de opmerkingen besproken. Veel opmerkingen van de afzonderlijke groepen komen overeen. Alle opmerkingen worden verzameld en geïnventariseerd.
In het eerstvolgende kernoverleg worden de opmerkingen besproken en afgesproken wanneer e.e.a. aan de bewoners teruggekoppeld gaat worden.
Verzoek bewoners is om ook buiten de situaties te gaan opnemen. Er is een voorstel gedaan om na de zomer de bewoners weer uit te nodigen en dan overzichtelijk aan te geven welke input is opgehaald en wat hiermee gedaan gaat worden. Aansluitend kan dan ter plaatse de situatie beoordeeld worden.
Pas na overeenstemming (meerderheid) zal een voorstel met gemeente besproken worden.
Enkele bewoners hebben aangegeven mee te willen denken over de verdere uitwerking/invulling van de verkeersmaatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid Sibberkerkstraat.

 

Enquête Sibbe-IJzeren 2019

Kernoverleg Sibbe en IJzeren

ENQUÊTE VERKEER

Onderstaande vragen hebben betrekking op het onderwerp verkeer. We zouden het zeer op prijs stellen als u de vragen kort kunt beantwoorden/toelichten en uiterlijk 15 november a.s. wilt inleveren (Groenstraat 8 of Sibberkerkstraat 75 of Beckerswei 1 of in de brievenbus bij de blokhut in Sibbe). U kunt deze enquête ook invullen op onze website!